Ładowanie…

II Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Warszawa – Monte Cassino pod patronatem Senator Anny Marii Anders

12-25 maja 2017
Aktualności

Regulamin

REGULAMIN PIERWSZEGO RAJDU MOTOCYKLOWEGO
WARSZAWA – MONTE CASSINO 2016

ORGANIZATOREM RAJDU JEST STOWARZYSZENIE
MARKI – PUSTELNIK – STRUGA

I. Rajd nie jest usługą turystyczną w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884).

II. Rajd będzie odbywać się przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnicy są zobowiązani do znajomości i przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas Rajdu.

III. Obowiązki uczestnika Rajdu:
1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnik Rajdu jest zobowiązany do posiadania sprawnego technicznie motocykla, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kasku ochronnego; posiadania prawa jazdy, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz do podporządkowywania się decyzjom Komandorów Rajdu oraz osób prowadzących grupy, a także osób kierujących ruchem drogowym na trasie Rajdu.
4. Rażące niezastosowanie się do zasad niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę do wykluczenia z Rajdu.
5. W przypadku wykluczenia uczestnika z tytułu niezastosowywania się do zasad niniejszego Regulaminu, wykluczonemu uczestnikowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Organizatora Rajdu.
6. Współzawodnictwo sportowe oraz wszelkie zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników Rajdu jest zabronione.
7. Rajd nie jest wyścigiem. Ściganie się i wszelkie ryzykowne manewry są surowo zabronione.
8. W czasie jazdy należy bezwzględnie kontrolować prędkość poruszania się, odległości i zasady jazdy w kolumnie oraz drogę hamowania.
9. Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, w sposób nie generujący zagrożenia dla innych uczestników ruchu.
10. Jadąc w kolumnie należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości między motocyklami.
11. Każda kolumna będzie liczyć nie więcej niż 10 motocykli (w tym prowadzący i zamykający grupę).
12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania równego tempa jazdy, dostosowanego do prędkości prowadzącego i innych uczestników. Jadąc w kolumnie należy pamiętać
o zachowaniu należytej ostrożności.
13. Przy zjazdach i zwężeniach dróg nie należy przyspieszać oraz nie wolno zmieniać pozycji
w kolumnie.
14. Każdy manewr może być wykonany dopiero po uprzednim upewnieniu się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio zasygnalizowany.
15. Postoje awaryjne należy organizować poza jezdnią, na przystosowanym do tego parkingu w taki sposób, by nie tarasować drogi innym uczestnikom ruchu.
16. Przed wyjazdem Komandor Rajdu omawia trasę przejazdu, uwzględniając miejsca niebezpieczne, mogące stwarzać zagrożenia.
17. Uczestnicy są zobowiązani do wzajemnego wspierania się w trudnych sytuacjach (w zależności od posiadanej wiedzy i umiejętności), a także do wzajemnej życzliwości.
18. Ewentualne spory należy rozwiązywać w sposób polubowny i nie urągający zasadom honoru.
19. Każdy uczestnik, zobowiązany jest do wpłacenia składki z tytułu uczestnictwa w Rajdzie
w terminie oraz wysokości ustalonej przez Organizatora Rajdu.
20. Kamizelka do momentu ukończenia Rajdu jest własnością Organizatora. Uczestnik Rajdu dostaje ją na własność jedynie po ukończeniu Rajdu. Osobom, które nie ukończyły Rajdu nie należy się zwrot pieniędzy za zwróconą kamizelkę.
21. Każdy uczestnik podczas Rajdu zobowiązany jest do posiadania stabilnie przymocowanej do motocykla flagi Polski.
22. Podczas Rajdu każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia kamizelki z logo (przód oraz tył kamizelki) Rajdu Monte Cassino. Noszenie oznaczeń innych rajdów lub klubów motocyklowych podczas Rajdu może nastąpić tylko za zgodą Komandorów Rajdu.
23. W przypadku braku takiej zgody, noszenie oznaczeń innych rajdów lub klubów będzie stanowiło podstawę do wykluczenia z Rajdu.
24. Uczestnik Rajdu otrzymuje prawo do zachowania kamizelki rajdowej z logo Rajdu Monte Cassino na własność jedynie w przypadku ukończenia całości Rajdu. W takim przypadku wpłacony depozyt stanowi cenę nabycia kamizelki z logo Rajdu Monte Cassino.
25. W przypadku nieukończenia Rajdu lub wykluczenia z Rajdu uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia Komandorom kamizelki z logo Rajdu Monte Cassino.

IV. W trakcie Rajdu zabrania się:
1. Zachowań mogących narazić na szwank wizerunek Rajdu Monte Cassino oraz honor i dobre imię Polskiego Motocyklisty.
2. Prowadzenia motocykla w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
3. Zaśmiecania trasy Rajdu, a także miejsc noclegowych i im przyległych.
4. Niszczenia przyrody.
5. Nieuzasadnionego odłączania się od Rajdu bez zgody Komandorów lub prowadzącego grupę za wyjątkiem wystąpienia usterek technicznych lub innych zdarzeń losowych.

V. Organizator:
1. Zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy Rajdu.
2. Nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu.
3. Nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione w czasie Rajdu, ani za szkody wyrządzone przez uczestników.
4. Nie odpowiada za przechowywanie rzeczy uczestników, ani nie zapewnia miejsca do ich przechowywania.

VI. Zalecenia Organizatora:
1. Przygotowując odzież ochronną należy pamiętać o możliwości występowania różnych warunków atmosferycznych.
2. Zaleca się zaopatrzenie w nawigację z aktualną mapą Europy.
3. Zalecane wyposażenie: (mając na uwadze możliwość noclegu „pod gołym niebem”):
– namiot,
– śpiwór,
– karimata,
– kuchenka turystyczna,
– scyzoryk,
– latarka,
– prowiant,
– strój przeciwdeszczowy.

VII. Użytkowanie kamizelki Rajdu Monte Cassino
Nosząc kamizelkę zabrania się :
1. Przebywania w stanie po zażyciu środków odurzających.
2. Używania w obecności osób trzecich słów powszechnie zwanych za obelżywe, również w języku obcym.
Ponadto zabrania się :
3. Umieszczania więcej niż jednego znaczka na kamizelce uczestnikom, którzy pierwszy raz biorą udział w Rajdzie.
4. Umieszczania na kamizelce naszywek innych rajdów, klubów.
5. Umieszczania logo Rajdu Monte Cassino na innych kamizelkach.
6. Usuwania z kamizelki jej elementów a w szczególności logo Rajdu Monte Cassino!
7. Logo (przód oraz tył) jest integralna częścią kamizelki. Wzór kamizelki jest zastrzeżony.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z przebiegu Rajdu, przekazywanych za pośrednictwem mediów oraz publikowanych w materiałach promocyjnych Organizatorów.
2. Uczestnictwo w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W kwestiach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
5. Regulamin jest dostępny u Organizatora.
6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.

KOMANDOR RAJDU
Dariusz Chmielewski